Nasze projekty

Platforma Full House Stock

Jesteśmy właścicielami innowacyjnego rozwiązania jakim jest platforma full house stock. Za pośrednictwem tej platformy można sprzedawać i kupować kontent audiowizualny na całym świecie. Jesteśmy niejako pośrednikiem pomiędzy twórcami kontentu a podmiotami, którzy kontentu tego potrzebują do realizacji swoich projektów.

Full House Stock

Full House Stock
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wprowadzenie kompleksowego portalu kreacyjnego FSH przez Media Trading Group”

Celem projektu jest skorzystanie z specjalistycznego doradztwa Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w celu rozwoju potencjału oraz podniesienia innowacyjności i poprawa pozycji rynkowej Media Trading GroupSp z o.o.

Umowa o dofinansowanie nr:POIR.02.03.01-28-0012/18-00

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 722 246,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 971 600,00 PLN

Top